Etiske retningslinjer / Code of conduct

See below for english version

-Oslo Middelalderfestival skal være et grønt og sosial utjevnende arrangement.

-Oslo Middelalderfestival skal opptre ansvarsfullt og profesjonelt ovenfor miljø, deltakere, frivillige og publikum.

-Oslo Middelalderfestival skal være trygt og inkluderende for både frivillige, deltakere og publikum.

Alle i prosjektledelsen og med roller i OMF skal vise respekt for alle mennesker,
uavhengig av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell
orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning eller funksjonshemming. OMF tar
avstand fra alle former for negativ diskriminering, rasisme, trakassering og mobbing.

Retningslinjer mot trakkassering

Vi har alle et ansvar for å sikre et godt ytringsklima, uavhengig av alder, kjønn,
seksuell orientering, etnisitet, funksjonsnedsetting, posisjon eller makt.
Lovverket forbyr trakassering. Med trakassering mener vi handlinger, unnlating eller
ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,
fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering meiner vi alle
former for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å
være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Retningslinene uttrykker forventninger til alle som er tilknyttet OMF gjennom å være
deltakere, frivillige, handelsfolk og prosjektledelse.

1. Vi skal møte hverandre med respekt og stoppe alle former for mobbing,
maktmisbruk, rasisme, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering.
OMF skal være en trygg festival hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres.

2.Vær åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og egen oppførsel.

3.Kroppskontakt, oppførsel og intim språkbruk i kommunikasjon, som andre kan
oppleve som seksuelt krenkende, skal ikke finne sted. Unngå situasjoner som andre
kan oppleve som utrygge eller uønsket.

4. Alle tilknyttet festivalen og særlig de med tillits posisjoner i det historiske miljøet og
OMF skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre, ogikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling, slik at maktubalanse ikke blir utnyttet.

5. Lovbrudd og seksuelle overgrep skal meldes til, og bli etterforsket av politiet.

6. Alkohol kan øke risikoen for trakassering og seksuell trakassering. Dette
innebærer et skjerpet ansvar for både arrangør og deltakere.

Grip inn og si ifra dersom du opplever eller ser brudd på disse retningslinjene. Alle deltakere som blir kjent med, eller opplever mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering oppfordres til å varsle. Alle deltakere som blir kjent med eller opplever kritikkverdige forhold eller lovbrudd oppfordres til å varsle.

Varsle om brudd på retningslinjer eller kritikkverdige forhold!

Varsle ved å kontakte :
Festivalsjef Cathrine Kleivdal (cathrinekleivdal@gmail.com) (45233887)
Frivilligkoordinator og verneombud Andrea Caroline Holst Strømnes
(andrea@stroemnes.no) (41419318)
eller bruk en tillitsperson i din nærhet for hjelp til å melde fra til
ovenstående.
Ingen skal utsettes for gjengjelding ved å varsle om trakassering eller
andre kritikkverdige forhold.

Code of conduct

- Oslo Medieval Festival should be a green and socially equitable event

- Oslo Medieval Festival should act responsibly and professionally towards the environment, participants, volunteers, and the audience.

- Oslo Medieval Festival should be safe and inclusive for both volunteers, participants, and the audience.

All members of management and with roles within Oslo Medieval Festival (OMF) must
show respect for all people, regardless of age, ethnicity, gender, gender identity and
expression, sexual orientation, religion, philosophy on life, political conviction, or disability.
OMF rejects all forms of negative discrimination, racism, harassment, and bullying.

Guidelines against harassment

We all have a responsibility to ensure an atmosphere of free expression, regardless of
age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, position, or power.
The law prohibits harassment. By harassment, we include acts, omissions, or expressions
that serve the purpose or have the effect of being offensive, fear-inducing, hostile,
degrading, or humiliating. By sexual harassment we include all forms of unwanted sexual
attention with the purpose or have the effect of being offensive, fear-inducing, hostile,
degrading, humiliating, or bothersome.
These guidelines express the expectations towards ALL people affiliated with OMF, either
through being participants, volunteers, traders, or management.


1. We will meet one another with respect, and stop all forms of bullying, abuse of power,
racism, harassment, discrimination, and sexual harassment.
OMF will be a safe festival where the integrity and limits of each individual are respected.

2. Be open to feedback regarding your own use of language and behaviour.

3. Physical contact, behaviour, and intimate language in communication that others may
find to be sexually offensive, shall not occur. Avoid situations that others may experience
as unsafe or unwanted.

4. Everyone affiliated with the festival, and especially those in positions of trust in the
historical community and OMF must be conscious of the power and influence they have in
relation to others, and not abuse the trust they have through their position, to avoid
exploitation of any power imbalance.

5. Legal violations and sexual assault must be reported to, and investigated by, the police.

6. Alcohol may increase the risk of harassment and sexual harassment. This implies a
heightened responsibility to both OMF and festival participants.

Intervene and report it if you experience or observe any breaches of these guidelines. All participants that become aware of, or experience bullying, racism, discrimination, or harassment are encouraged to alert/report it.

Alert regarding breaches of guidelines or conditions worthy of criticism!

Report by contacting: Festival head Cathrine Kleivdal (cathrinekleivdal@gmail.com ) (45233887)
Volunteer coordinator and safety representative Andrea Caroline Holst Strømnes
( andrea@stroemnes.no ) (41419318)
or approach a person of trust in your vicinity for help with reporting to those
mentioned above.
No one will be subjected to retaliation for alerting of cases of harassment or
other conditions worthy of criticism.